Nyheter 

Ny AFI-rapport: Samliv i Forsvaret 2011

Undersøkelsen viser at likestillingsorienteringen i befalsfamiliene er adskillig større enn i samfunnet for øvrig. Arbeidsdelingen i familien er derimot slik at kvinner gjør svært mye mer hus-og omsorgsarbeid enn menn, uavhengig av om de er befal eller ikke.

På oppdrag av Forsvaret har Arbeidsforskningsinstituttet gjort en spørreundersøkelse om forholdet mellom arbeid og familie i befalsfamilier. En tilsvarende undersøkelse ble gjort for fem år siden og både da og nå har hensikten vært å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle familiepolitikken. Undersøkelsen omfatter et representativt utvalg av befal og der s partnere og behandler spørsmål knyttet til likestillingsorientering, arbeidsdelingen i familien, krav som stilles til partnere i befalsfamilier og hvilke belastninger familiene utsettes for. I tillegg behandles familiemessige konsekvenser av utenlandsoppdrag.

Det stilles store krav til partnerne i familien: de må i stor grad kunne klare seg alene, og ta daglig ansvar for hus og barn. Det er også svært viktig at de har en positiv holdning til Forsvaret. De største belastningene er knyttet til at befalet er mye borte fra hjemmet og uforutsigbarhet på kort og lang sikt. Uforutsigbarheten er blitt mindre enn i 2006. Omfanget av pendling har økt, men antallet flyttinger er gått noe ned i løpet av de siste fem årene. Omfanget av deployering er også blitt større, og fremstår nå som en mer integrert del av arbeidet som befal. Deployering oppleves som en stor belastning på ektefelle og barn. Det er en klar sammenheng mellom antallet deployeringer og å ha opplevd samlivsbrudd, men undersøkelsen kan ikke si noe om årsaksforhold.

Det er store forskjeller mellom familiene avhengig av befalets kjønn. Familier med kvinnelig befal rapporterer gjennomgående om lavere krav på partner og mindre belastninger på familiene. Kvinnelig befal trives også bedre under utenlandsoppdrag og opplever det som mer personlig utviklende enn mannlig befal.

Det er små forskjeller knyttet til arbeidssted, men operativt ansatte rapporterer gjennomgående om større krav til partner og større belastninger enn befal ansatt i tekniske stillinger og forvaltningsstillinger. Forskjellen mellom kvinnelig og mannlig befal kan ikke forklares ved at kvinnene ikke har operative stillinger; 42 % av gift/samboende kvinnelig befal rapporterer at de er operativt ansatt.

Last ned rapporten

Litteratur:
Heen, Hanne (2012): Samliv i Forsvaret 2011. Forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. En kvantitativ studie. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 2012:3.

Kontakt AFI:
Hanne Heen 

AFI, 20.04.2012

20.04.2012
Olaug Hagen
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media