Fokus på prosjekter 

Evaluering av NAV-reformen

NAV-reformen er den største omleggingen av arbeids- og velferdsforvaltningen i nyere tid. NAV er en fusjon av tidligere separate organisasjoner. Målet er å utvikle en ny organisasjon som yter mer samordnede tjenester. 16000 NAV-ansatte berøres av reformen. Alle brukere av tjenestene, dvs. hele Norges befolkning, vil merke omleggingen. Det grunnleggende formål med evalueringen er å gi svar på om NAV-reformen når de overordnede målene:

· arbeidsretting - flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad

· brukerretting - enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasset deres behov

· effektivisering - en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Evalueringen av NAV-reformen ledes av Anne Lise Fimreite fra Rokkansenteret. Ni forskjellige forskingsinstitusjoner deltar i evalueringen som består av sju ulike moduler.

Forskningsleder Tone Alm Andreassen ved AFI er prosjektleder for modul 3: Lokal iverksetting. Fafo og Høgskolen i Vestfold deltar i denne modulen sammen med AFI.

Evalueringen av "Lokal iverksetting" vil se på: 

Organisa­torisk integrasjon
Gjennom NAV-reformen integreres og samordnes arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten med den kommunale sosialtjenesten. Vi skal studere hvordan ledelsen av de lokale NAV-kontorene går fram når de skal utvikle en ny integrert organisasjon, hvordan prosessen ledes, og hvilke erfaringer ledere og ansatte gjør.

Ivaretakelse av medarbeiderne under omstillingen
Forskning viser at medvirkning, selvbestem­melse og faglig utvikling er kritiske faktorer hvis omstilling skal oppleves positivt av de ansatte. Vi vil blant annet studere ansattereaksjoner, mestring og arbeidsmiljø.

Brukerrettet oppgaveløsning
NAV-reformen skal resultere i nye arbeidsmåter og arbeidsprosesser styrt av målet om bruker- og arbeidsretting. Dette forutsetter planmessighet i utformingen av møtet med brukerne og at ytelser og tjenester sees i sammenheng. Fokus vil bli rettet mot ansattes erfaringer med brukermøtet ved de lokale NAV-kontorene.

Relasjonen til arbeidsgiverne
NAVs relasjon til arbeidsgiverne kan bli avgjørende for om de politiske målene om å få flere i arbeid lykkes. Arbeidsgiverne er også brukere av NAVs formidlingstjenester. Vi vil undersøke hvordan NAV utformer sitt arbeid overfor arbeidsgiverne, hvordan NAV kan påvirke arbeidsgiverne til å rekruttere yrkeshemmede og om arbeidsgiverne er tilfredse med NAV-systemets kvalifiserings- og formidlingsinnsats

Samarbeid med helsetjenesten
Det er behov for koordinert innsats mellom NAV og helsetjenestene overfor mange av NAVs brukere. Vi vil undersøke hvordan dette samarbeidet fungerer, om noen brukergrupper skyves mellom NAV og helsetjenesten (kasteballsproblematikk), og hva slags koordinering som skal til i et godt arbeid med inkludering av utsatte grupper i arbeids- og samfunnsliv.

Utdanningssystemet
For utsatte grupper kan det være nødvendig at NAV samarbeider med utdanningssystemet. Det er særlig aktuelt med samarbeid rundt den fylkes­­kommunale oppfølgingstjenesten og rundt utdanning og opplærings­tiltak knyttet til yrkesrettet attføring. Vi skal studere hvordan relasjonene mellom NAV og utdanningssystemet fungerer.

For å besvare spørsmålene vil vi samle data gjennom casestudier av lokale NAV-kontor og deres relasjoner til sine omgivelser. Funn fra casestudiene vil bli fulgt opp gjennom nasjonale spørreundersøkelser. 

Prosjektets webside.

Mer om evalueringen av prosjektet, Rokkansenterets hjemmeside

07.05.2008
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media