AFI-publikasjoner  

Om AFIs publikasjoner

AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og andre arbeider rettet mot et bredere publikum.
Instituttets egne publikasjonsserier omfatter:

AFIs Skriftserie (S) - ISSN 0806-394X
Arbeidene i serien skal ha en kvalitet som er vitenskapelig meritterende. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer. Utgivelser i Skriftserien (S) nummereres fortløpende. Serien ble avluttet i 2005.

AFIs Rapportserie (R) - ISSN 0807-0865
Godt gjennomarbeidete oppdragsrapporter, rapporter fra forskningsprosjekter, større veiledere, enkelte vitenskapelige arbeider. Rapporter (R) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret.

AFIs Notatserie (N) - ISSN 0801-7816
Mindre omfattende oppdragsrapporter, forprosjektrapporter, rapporter med et eksplorativt preg, foredrag og andre manus kan utgis som AFI-notat. Notater (N) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. Serien ble avsluttet i 2011.

AFIs serie for hovedfagsoppgaver (H) - ISSN 1503-4429
Hovedfagsoppgaver knyttet til instituttets forskning. Serien ble avsluttet i 2006.

AFIs publiserte FoU-resultater omfatter også:

Artikler (A)
Faglige artikler, kapitler, kronikker og anmeldelser i vitenskapelige/faglige publikasjoner med/uten referee, dessuten artikler og kronikker i fagpresse og dagspresse.

Konferansebidrag/faglige presentasjoner/foredrag (D)
Faglige foredrag, konferansebidrag, gjesteforelesninger og presentasjoner ved vitenskapelige/ faglige arrangementer.

Bøker utgitt på forlag (B)

Rapportsamarbeid (C)
Faglige publikasjoner utgitt av andre institusjoner, foreninger o.a. der AFIs forskere har bidratt.

Andre FoU-resultater (X)
Publikasjoner utgitt av AFI utenom de faste seriene; videoer, lydkassetter m.m.

Kategoriseringen er i gjort i samsvar med BIBSYS ForskPub.

31.10.2006
 

På agendaen

 

Juridiske aspekter ved arbeidsutleie - Arbeidsutleiebedrifter/vikarbyråer har preget norsk og europeisk arbeidsliv i flere tiår, men har også trådt i stadig skiftende juridisk terreng. Se presentasjon fra AFI-forum 31.10.2013.
» mer...
 

Fokus på prosjekter

 
 

AFI i media